ایمنی - اطفا، - نگهداری - سم شناسی - عوارض و بيماري

 

فهرست مطالب كتاب سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

عنوان                                                                                      صفحه

بخش اول

21

فصل اول

معرفی اهم مراکز دست اندرکار و ملزومات قانونی

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  H.S.E - MS

23

سازمان ها و دستگاه های اجرایی متولی و مرتبط با H.S.E

23

اهم قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به H.S.E

25

پیش نویس های آیین نامه های جدید مربوط به H.S.E

26

آيين نامه­ی استقرار سيستم مديريت سلامت كار، كارگر و محيط كار

32

فصل دوم

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007   

37

1- دامنه­ي كاربرد

38

2- انتشارات مرجع

39

3- اصطلاحات و تعاريف

39

4- الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007   

44

فصل سوم

سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

57

1- دامنه­ي كاربرد

58

2- استاندارهاي مرجع

58

3- اصطلاحات و تعاريف

58

4- الزامات سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

62

فصل چهارم

تعاريف و اصطلاحات در

سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست HSE-MS

71

فصل پنجم

شناسايي و ارزيابي واحد صنعتي / كارگاه

79

نمونه فرم مشخصات وضعيت ساختماني واحد صنعتي / كارگاه

80

نمونه فرم دستورالعمل تكميل شناسنامه­ي واحد صنعتي / كارگاه

82

نمونه فرم نام دستگاه ها ، تجهيزات و مشخصات آنها

83

نمونه فرم نقشه­ی شماتیک و جانمایی واحد صنعتی / کارگاه

84

نمونه فرم شرح فرآیند تولید ؛ فعالیت های تولیدی / خدماتی / تعمیراتی و ...

85

نمونه فرم اطلاعات آب ، فاضلاب ، زباله واحد صنعتی / کارگاه

88

نمونه فرم عوامل زیان آور واحد صنعتي / كارگاه  

92

فصل ششم

اصول استقرار سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

93

مباني استقرار سيستم مديريت HSE-MS

95

چگونه HSE مورد اعتراض قرار می گیرد

98

چگونه نظام مدیریت HSE موفق مي شود

98

مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE-MS

99

مراحل اجرايي استقرار سيستم مديريت HSE

99

بخش دوم

101

فصل اول

رهبري و  تعهد ، خط مشي و اهداف استراتژيك 

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

103

الف : تعهد و رهبري  

103

نشانه هاي تعهد مديريت

104

ب- خط مشی و اهداف استراتژیک

105

خط مشي چيست ؟

105

شرایطی که خط مشی مدیریت باید دارا باشد

105

خط مشي غير موثر

106

مواردي كه خط مشي را موثر مي سازد

106

چرا بايد خط مشي  HSE داشته باشيم ؟

106

خط مشي HSE چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد

107

چه كسي مسئول تهيه­ي خط مشي است

107

در زمان نوشتن خط مشي چه مواردي بايد در نظر گرفته شود

107

بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد

108

چگونه خط مشي با فعاليتها و مسئوليتهاي محل كار هماهنگي مي يابد

112

پيشنهاداتي براي بكارگيري و اجراي خط مشي

113

روش اجرايي تعريف و تدوين خط مشی 

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

114

چك ليست خط مشي HSE

116

فصل دوم

اجرا و عمليات ( سازماندهي ، منابع و مستند سازي )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

119

1-  منابع ، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات

119

2- نماينده (نمايندگان) مديريت

120

3-  آموزش ، آگاهي و صلاحيت

121

فاکتورهای موثر در تضمین اثربخشی آموزش در نظام H.S.E

126

نمونه فرم اثربخشي دوره­ي آموزشي

128

4- پيمانكاران

129

نمونه­ي HSE PLAN براي پيمانكاران

129

الگوي ايمني براي پيمانكاران

134

نمونه آیین نامه­ي HSE برای پیمانکاران

137

5- ارتباطات

140

6- مستند سازي سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

142

روش اجرايي تدوين مستندات در سیستم

مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

142

چك ليست ثبت و نگهداري مدارك

144

روش اجرايي تدوين نظام نامه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

145

نمونه­ي نظام نامه­

در سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست HSE-MS

146

 

فصل سوم

ارزيابي و مديريت ريسك در

سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

159

تعیین عوامل بالقوه­ي آسیب رسان و تاثیرات آن

160

مراحل شناسایی خطرات و جنبه ها 

164

تشكيل تيم اجرايي HSE

164

ابزارهایی برای شناسایی مخاطرات ایمنی ، بهداشتی و جنبه های محیط زيست

166

1- بازدید میدانی

166

2- تهیه­ي نقشه­ي جانمایی سایت

168

3- ( PFD) Process Flow Diagram

168

4- Eco Map

169

شيوه ها و تكنيك هاي ارزيابي ريسك

1- شیوه ها و تکنیک های ارزیابی ايمني حوادث بر پایه­ی دیدگاه برخورد انفعالی

169

1-1- ضریب فراوانی (تکرار) حادثه

 AFR(Accident Frequency Rate)

170

1-2- ضریب شدت حادثه

ASR(Accident Severity Rate)

171

1-3- شاخص فراوانی شدت حادثه

 AFSI(Accident Frequency Severity Index)

174

1-4- ضریب واقعه

 IR(Incidence Rate)

174

1-5- شاخص درجه­ی آسیب (Degree of Injure) و متوسط هزینه­ی هر آسیب

ACI(Average Cost Per Injury)

175

2- شيوه ها و تكنيك هاي ارزيابي ريسك بر پايه­ي ديدگاه برخورد فعال ( غير انفعالي )

176

چك ليست هاي خطر

177

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه اول ( ريسكهاي ايمني و بهداشتي ):

192

معرفي برخي از روشهاي متداول شناسايي و ارزيابي ريسك خطرات در محيط­هاي كار

192

1- روش مطالعه­ي خطر و قابليت بهره­برداري

Hazard and Operability Studies (HAZOP)

192

2- روش تجزيه و تحليل ( چه مي شود اگر) 

What if

198

3- روش تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن :

(FMEA) Failure Mode and Effects Analysis

199

4- روش ارزيابي ريسك

William fine

206

5- ارزيابي ريسك بر اساس استانداردهاي نظامي آمريكا 

MIL –STD 882B)­(

207

6- روش John Green 

210

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه دوم ( زيست محيطي )

213

فرآيند شناسايي جنبه هاي زيست محيطي

220

متدولوژي ارزیابی جنبه هاي زيست محيطي

224

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه سوم ( ارگونوميكي )

225

اقدامات كاهش ريسك

225

فصل چهارم

طرح ريزي  

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني، محيط زيست HSE-MS

231

روش اجرايي طرح ريزي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

232

*  شناسايي و تجزيه و تحليل و ارزيابي قوانين ، مقررات و الزامات حاكم بر فعاليتهاي شركت

232

* شناسايي و تجزيه و تحليل و ارزيابي مخاطرات بالقوه­ي بهداشتي و ايمني در فرآيندها و فعاليتها و نيز آثار جنبه هاي زيست­محيطي ناشي از فعاليت شركت

233

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي خطرات بالقوه­ي فرآيندها

233

نمونه­ي یک MSDS

234

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي خطرات بالقوه­ي فعاليتها

237

نمونه فرم گزارش حریق

238

نمونه فرم گزارش حادثه

239

نمونه فرم گزارش پایش چاه های ارت

240

نمونه چک لیست بازرسی

240

نمونه فرم گزارش آمار پروژه های انجام شده

241

نمونه فرم گزارش اهم فعالیت های HSE

241

نمونه فرم گزارش وضعیت پیاده سازی دستورالعمل ها و ...

242

نمونه فرم ليست افراد داراي كارت بهداشتي

242

نمونه فرم گزارش نشر آلاینده های حاصل از حوادث

243

نمونه كاردكس اقلام داروئي

243

فرم تعداد پروژه های انجام شده تا کنون

244

نمونه جدول گزارش اهم فعالیت های HSE

244

نمونه فرم موجودي لوازم اضطراري واحدها

245

نمونه جدول گزارش دوره های آموزشی 

245

نمونه فرم گزارش موارد رفع نشتی مواد و حامل های انرژی

246

نمونه فرم گزارش اطلاعات مربوط به عایقکاری خطوط سرد و گرم

246

نمونه جدول گزارش لیست تعداد خودروها ، پمپ ها و تجهیزات متحرک مستقر در ایستگاههای آتش

246

نمونه مجوز ایمنی کار

247

نمونه فرم مجوز كار گرم

248

نمونه فرم گزارش بازرسي سيم بكسل

250

نمونه فرم ليست حوادث ماه

251

نمونه فرم ليست موجودي تجهيزات ايمني در دپارتمان ها

252

نمونه فرم داده هاي ايمني مواد شيميايي MSDS

253

نمونه فرم راهنماي برخورد با يك وضعيت اضطراري

254

نمونه جدول گزارش آسيب و بيماري هاي شغلي

255

نمونه جدول گزارش عوامل زيان آور محيط كار

256

نمونه فرم گزارش برنامه مبارزه با حشرات و حيوانات موذي

257

نمونه چك ليست بررسي مقدماتي عوامل زيان آور محيط كار

258

نمونه فرم ثبت قوانين و مقررات

259

نمونه فرم شناسنامه شغلي

260

نمونه فرم نيازسنجي آموزشي

261

نمونه جدول توزيع مستندات

262

نمونه فرم كنترل سوابق

263

روش اجرايي بازرسي از قسمتهاي مختلف شركت

264

فرم گزارش بازرسي بهداشتي ، ايمني و محيط زيست

265

فرم خلاصه بازرسي بهداشتي ، ايمني و محيط زيست

265

چك ليست برنامه بهداشت ، ايمني و محيط زيست

266

نمونه چك ليست ايمني کارکنان

266

نمونه چك ليست ايمني تجهیزات و ماشین آلات

267

نمونه چك ليست ایمن سازی محیط کار

268

نمونه چك ليست بهداشت

268

نمونه چك ليست تهویه

269

نمونه چک ليست ايمني مواجهه با گرد وغبار

269

نمونه چك ليست تجزیه و تحلیل و گزارش دهی حوادث

270

نمونه چك ليست ماشين صفحه تراش

270

نمونه چك ليست ایمني برق

271

نمونه چك ليست ضبط و ربط محيط كار

272

نمونه چک ليست بررسی ايمنی در مقابل حريق

273

نمونه چک ليست آتش نشانی

275

نمونه چک ليست بررسی وضعيت موتورخانه

279

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آشپزخانه و رستوران

281

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از كنترل حشرات و جوندگان موذي

284

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سرويس هاي بهداشتي و رختكن

285

نمونه چك ليست پوسترها و علائم ايمني

286

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سالن هاي ورزشي

287

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از نمازخانه

288

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از شهرك ها و منازل مسكوني

289

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آمفي تئاتر ، كتابخانه ، كلاس

290

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از تنظيفات در اماكن و ساختمان ها

291

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آبدارخانه

292

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از مراكز بهداشتي درماني

293

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از استخر شنا

295

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از هتل ، باشگاه ، مهمانسرا و كمپ

297

نمونه چك ليست ايمني ليفتراك

299

نمونه چک ليست ايمني تعمير و نگهداري زنجيرها

301

نمونه چک ليست ایمنی كار در تونل

303

نمونه چک ليست ايمني ماشين تراش

304

نمونه چک ليست ايمني تسمه نقاله ها

305

نمونه چک ليست ايمني خاکبرداری

306

نمونه چک ليست ايمني جراثقال در زمان بلند كردن بار

307

نمونه چک ليست ايمني ورود به فضاهاي محبوس

308

نمونه چک ليست ايمني صوت

309

نمونه چک ليست ايمني دستگاه خم

310

نمونه چک ليست ايمني برق و وسايل پرتابل الكتريكي

311

نمونه چك ليست وسائل حفاظت فردي

312

نمونه چک ليست ايمني دستگاه گيوتين

313

نمونه چک ليست بررسي وضعيت ايمني فردي

314

نمونه چک ليست ايمني ابزار

316

نمونه چك ليست سيستم ارتينگ

317

نمونه چک ليست ايمني ساختمان

318

نمونه چک ليست ايمني انبار

319

نمونه چک ليست ايمني جراثقال هاي سقفي

321

نمونه چک ليست ايمني نردبان

322

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از آزمايشگاه

323

نمونه چک ليست ايمني آسانسور

324

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از قسمتهاي اداری

324

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از تعمير گاه ماشین آلات

325

نمونه چك ليست ايمني پست هاي برق

326

نمونه چك ليست بازرسي سلف سرویس

327

نمونه چك ليست بازرسي کمپرسورخانه، مخازن آب

328

نمونه چك ليست ايمني بر پايي داربست

329

نمونه چك ليست خنثي سازي

331

نمونه چك ليست بررسي دستورالعمل ها

332

نحوه­ي تهيه و تدوين دستورالعمل ها

332

اصول كلي در نوشتن دستورالعمل

333

نمونه دستورالعمل ایمنی تخليه­ي سوخت از نفتكش به مخزن

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

334

نمونه دستورالعمل ایمنی دستگاه تولید نایلکس

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

335

نمونه دستورالعمل ايمني تعميرات مكانيكي و كليه­ي  شغلهاي مرتبط با تعميرات

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

336

نمونه دستورالعمل حمل و انبارش مواد شیمیایی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

337

نمونه دستورالعمل ايمنی در پست هاي برق

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

338

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه تراش

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

339

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه گيوتين

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

340

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه خم

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

341

نمونه دستورالعمل ايمني انبار اقلام

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

342

نمونه دستورالعمل ايمني سيلندرهاي اکسيژن و اتصالات

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

343

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه پرس

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

344

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه فرز

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

345

نمونه دستورالعمل ايمني ديزل پمپ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

346

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دریل دستی 

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

347

نمونه دستورالعمل نظافت عمومی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

348

نمونه دستورالعمل وظايف عمومی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

349

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه پانچ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

350

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه رول

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

350

نمونه دستورالعمل صرفه جویی در مصرف آب

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

351

نمونه دستورالعمل صرفه جويي در مصرف كاغذ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

351

نمونه دستورالعمل صرفه جويي در مصرف انرژی در محیط های اداری

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

352

نمونه دستورالعمل ورود به ظروف و فضاهاي سربسته

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

353

نمونه دستورالعمل نصب داربست

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

367

نمونه دستورالعمل ايمني كار در ارتفاع

 در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

370

نمونه دستورالعمل تخليه­ي گاز و خنثي سازي محتويات ظروف و خطوط لوله

در سيستم مديرت بهداشت ، ايمني ، محيط زيست HSE-MS

375

نمونه دستورالعمل نگهداري و ذخيره سازي پسماندهاي ويژه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

380

نمونه دستورالعمل انجام عمليات جوشكاري و برشكاري به صورت ايمن

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

389

نمونه دستورالعمل برشكاري با دستگاه Wirecut

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

396

نمونه دستورالعمل برشكاري با ماشين سنگ دستي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

397

نمونه دستورالعمل برشكاري با ماشين هاي گيوتين

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

398

نمونه دستورالعمل برشكاري با برش پلاسما

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

399

نمونه دستورالعمل برشكاري با اره نواري ( تسمه اي )

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

400

نمونه دستورالعمل استفاده از رنگ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

401

نمونه دستورالعمل ایمنی انبارها

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

405

نمونه دستورالعمل کار در آزمايشگاه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

408

نمونه دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق پودر و گاز در حین آتش سوزی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

419

نمونه دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق CO2 در حین آتش سوزی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

419

نمونه دستورالعمل ايمني و بهداشتي قسمت های اداري

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

420

نمونه دستوالعمل ایمنی ، تعمیر کمپرسور هوای فشرده

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

421

نمونه دستورالعمل  ايمني در مورد وسايل گاز سوز

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

423

نمونه دستورالعمل ايمنی برق کاران

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

424

نمونه دستورالعمل انبار داري مواد منفجره

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

433

نمونه دستورالعمل حمل و نقل مواد منفجره

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

434

نمونه دستورالعمل عمليات آتش باري در معادن

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

435

نمونه دستورالعمل ايمني راننده­ي كاميون

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

437

نمونه دستورالعمل ايمني رانندگان

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

437

نمونه دستورالعمل صدور پروانه­ي كار گرم و سرد

در سيستم مديريت بهداشتي ، ايمني ، محيط زيست HSE-MS

438

نمونه دستورالعمل  ارزيابي ، نظارت و كنترل بر عملكرد پيمانكاران تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي

نمونه در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

451

نمونه دستورالعمل مديريت حمل و نقل پسماندهاي ويژه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

456

نمونه دستورالعمل حمل و انبارش سيلندرهاي تحت فشار

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

460

فرآيند شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل زيان آور محيط كار و پايش سلامتي كاركنان

469

معاينات پزشكي

469

نمونه فرم معاينات پزشكي

471

نمونه فرم برنامه ريزي معاينات دوره اي كاركنان

475

نمونه جدول گزارش معاينات شغلي

476

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي

477

روش اجرايي شناسايي آلودگيهاي زيست محيطي

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

478

* فرآيند تدوين اهداف و برنامه ها

480

نمونه فرم ثبت اهداف و برنامه هاي زيست محيطي

485

نمونه فرم برنامه ريزي اهداف

486

نمونه فرم برنامه ريزي اهداف همراه با مثال

487

كنترل عمليات

490

روش اجرايي مديريت پروژه

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

490

روش اجرايي مديريت ابزار و تجهيزات

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

491

طرح ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه

493

روش اجرايي تدوين و طرح ريزي سناريو

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

493

الف- واكنش در شرايط اضطراري

494

روش اجرايي مديريت در برابر شرايط اضطراري

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

504

نمونه فرم طرح واكنش اضطراري

506

نمونه چك ليست برنامه های اضطراری

507

نمونه چك ليست خدمات پزشكي و كمك هاي اوليه

507

نمونه چک ليست بررسی وضعيت راههای خروج اضطراری و پله ها

508

ب- بحران

510

روش اجرایی مدیریت بحران

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

510

بحران ناشي از بيماري هاي همه گير( اپيدمي )

512

بحران ناشي از حوادث صنعتي

513

بحران ناشي از آلودگي محيط

514

مديريت تغيير

515

روش اجرايي مديريت تغيير

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

515

فصل پنجم

استقرار و پايش

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

517

1-  پايش و اندازه گيري

517

الف ) پارامترهاي كليدي بهداشتي در فرآيند عمليات متناسب با الزامات سازماني و نيز قوانين و مقررات

518

1- عوامل فيزيكي محيط كار

518

راهنماي پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

518

روش اجرايي برنامه­ی حفاظت شنوايي ( HCP )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

519

2- عوامل شيميايي محيط كار

521

روش اجرايي پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور شيميايي محيط كار

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

521

روش اجرايي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از مواجهه با مواد شيميايي

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

523

روش اجرايي برنامه­ي حفاظت تنفسي (RPP )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

530

3- عوامل ارگونوميكي محيط كار

531

روش اجرايي شناسايي و ارزيابي مخاطرات ارگونوميك

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

531

ب ) پارامترهاي كليدي محيط زيست در فرآيند عملياتي متناسب با الزامات سازماني و نيز قوانين و مقررات

532

1- فاضلاب

532

روش اجرايي پايش فاضلاب

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست HSE-MS

532

نمونه فرم ميزان نشر آلاينده ها به محيط از طريق فاضلاب

534

نمونه چك ليست بازديد بهداشتي از سيستم تصفيه­ي فاضلاب

535

نمونه چك ليست بررسي سيستم فاضلاب

536

2- زباله يا پسماند

537

روش اجرايي مديريت پسماند

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست HSE-MS

537

نمونه فرم گزارش مقدار پسماندهای غیر فرآیندی (تن)

539

نمونه فرم گزارش مقدار پسماندهای فرآیندی(تن)

539

نمونه ليست مواد زائد خطرناك

539

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سيستم جمع آوري و دفع زباله

540

3- آب

541

روش اجرايي پايش كيفيت آب

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

541

نمونه فرم سنجش روزانه­ي كلر باقيمانده در آب مصرفي

542

نمونه جدول گزارش آزمايشات بهداشت آب

543

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آب و مصارف بهداشتي آن

544

نمونه چك ليست بررسی وضعيت آب و سيستم آبرسانی

545

4- آلودگي هوا

546

روش اجرايي پايش آلاينده هاي هوا

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

546

نمونه فرم گزارش مقدار انتشار آلاينده هاي هوا

548

2- عدم انطباق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

549

نمونه فرم گزارش ارزیابی تطابق

550

روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه 

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

551

نمونه فرم درخواست اقدام­های اصلاحی و پيش­گيرانه

553

نمونه فرم پیگیری اقدام­های اصلاحی و پيش­گيرانه

554

3- سوابق

555

4- گزارش وقايع و رويدادها

555

روش اجرايي بررسي و كشف علل ريشه اي رويداد

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

556

5- پيگيري وقايع

556

فصل ششم

مميزي و بازنگري مديريت

در سيستم مديريت

بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

559

الف : مميزي

559

معرفی انواع ممیزی در نظام H.S.E

561

ممیزی فرآیندی و فنی

561

ممیزی  مخاطرات ویژه

562

ممیزی مدیریتی

563

مميزي سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

563

روش اجرايي مميزي داخلي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

564

روش اجرايي مميزي و ثبت سيستم

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

571

نمونه چك ليست مميزي سيستم مديريت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

571

نمونه چک ليست ممیزی زیست محیطی

580

نمونه چك ليست مميزي داخلي

581

نمونه فرم گزارش يافته­های مميزی

582

نمونه فرم ثبت عدم انطباق ممیزی داخلی

583

نمونه فرم گزارش نتايج مميزي داخلي

584

نمونه فرم برنامه ریزی مميزي داخلي

585

ب : بازنگري مديريت

586

روش اجرايي بازنگري مديريت

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

586

نمونه صورت جلسه­ي بازنگري مديريت

587

نمونه صورت جلسه­ي بازنگري مديريت

588

پيوست

589

مواد خطرناك سري S

591

مواد خطرناك سري R

592

واحد هاي اندازه گيري

593

دفن مواد زباله و خطرناك

596

مواد خطرناك ، گازهاي خطرناك

597

كپسولهاي گاز تحت فشار

598

مشخصه خطوط لوله

599

صوت و آلودگي صوتي

600

علايم مدار

601

اقدامات ايمني

602

مشخصه نقشه هاي اتصال

 

اقدامات ايمني در مقابل شوك الكتريكي

 

مشخصه كپسولهاي گاز

 

رنگ هاي ايمني ، مشخصه هاي ايمني

 

مقررات حفاظت از مواد خطرناك

 

استاندارد  رنگ فيلتر ماسك هاي تنفسي

 

نمونه گواهينامه بين المللي سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

 

نمونه گواهينامه بين المللي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي 

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007 

 

 

 

منابع

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:39  توسط مهندس مصطفی کرمی  |